Ceniki

Cene za pravne in fizične osebe* Izvajalec si pridržuje pravico, da posameznim strankam, glede na trajanje poslovnega odnosa, število in čas naročenih storitev ponudi do 50% komercialnega popusta. Komercialni popust ni mogoč v primerih političnega oglaševanja (oglaševanje političnih strank, list in posamičnih kandidatov in njihovih dogodkov, ne glede na to ali gre za kampanjo pred […]

Lokacije oglaševalskih mest

Spodaj so navedene vse oglaševalske lokacije, lahko pa si jih tudi natisnete iz pdf datoteke.   OGLASNI STEBRI Oglasni stebri so na voljo na 11 lokacijah, ki so navedene v nadaljevanju. Oglasni steber ima obseg 3,4 m in v višino meri 2 m, kar skupaj predstavlja 6,80 m2 oglaševalske površine.   Lokacije oglasnih stebrov Trg […]

Vloge, obrazci

Naročniki morajo vlogo za rezervacijo plakatnega mesta oddati po elektronski pošti (oglasevanje@komunala-kocevje.si) na predpisanem obrazcu, ki je na voljo na spodnji povezavi. Na podlagi izpolnjenega obrazca se izvede rezervacija plakatnega mesta in sestavi ponudba za oglaševanje.

Zakonodaja in splošni pogoji

Komunala Kočevje, d.o.o. na podlagi Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 50/97, 86/02, 68/04 ter 59/17) izvaja gospodarsko javno službo oglaševanja in plakatiranja na območju občine Kočevje. Taksa za oglaševanje se obračuna skladno z Odlokom o občinskih taksah v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 8/10). Plakatiranje in oglaševanje se na območju občine […]

Zakonodaja

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/2016) Pravilnik o minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti (Uradni list RS, št. 42/2017) Odlok o pokopališčih in pokopališkem redu na območju Občine Kočevje (Uradni list SRS, št. 26/1985) Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 2/2015 in […]

Soglasja, obrazci

Stranke lahko vse vloge in spremembe v zvezi s pokopališko in pogrebno dejavnostjo predložijo na tipskih obrazcih, ki so navedeni na spodnjih povezavah in jih je mogoče natisniti ali pridobiti na upravi Komunale Kočevje, d.o.o., Tesarska ulica 10, Kočevje. Izpolnjene in podpisane obrazce je potrebno osebno predložiti na Mestnem pokopališču Kočevje. Elektronska oddaja obrazcev je […]

Oglaševanje

Naročnikom nudimo več različnih vrst oglaševanja, in sicer oglaševanje na oglasnih stebrih, oglasnih panojih, obešankah, čezcestnih transparentih, oglasnih A-panojih in na dveh JUMBO panojih. V času volilne kampanje naročnikom nudimo za oglaševanje tudi dodatne oglaševalske površine v obliki A panojev. Cene o posamezni vrsti oglaševanja lahko preverite v ceniku ali se obrnete na spodaj navedene […]

Odpadna električna in elektronska oprema

Med električno in elektronsko opremo spadajo vse naprave, ki za delovanje potrebujejo električni tok oz. se napajajo z baterijami in akumulatorji. To so veliki in mali gospodinjski aparati, telefoni, računalniki, sušilniki za lase, brivniki,… Ko ti izdelki niso več uporabni, postanejo odpadna elektronska in električna oprema (krajše OEEO). Vsebujejo nevarne sestavine (težke kovine, nevarne pline), […]

Spremembe

Spoštovani uporabniki! Seznanjamo vas, da na področju odpadkov uvajamo nov način odvoza odpadkov od vaših prevzemnih mest. Po 4.7.2016 bo odvoz rjavega zabojnika za MKO in rumenega zabojnika za embalažo na območju individualne gradnje  potekal na tri tedne (in ne več na dva tedna, kot je sedanja praksa). Manjšo pogostost praznjenja MKO zabojnikov po tem […]

Akcija zbiranja odpadnih surovin – Čisto veselje

KOMUNALA Kočevje, d.o.o. se je pridružila humanitarni akciji zbiranja odpadnih surovin. Pridružite se tudi vi in omogočite otrokom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami nepozabno letovanje. Kaj zbiramo ? ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA JEKLENI ODPAD ODPADNI PAPIR BARVNE KOVINE Humanitarna akcija »Čisto veselje« bo potekala med 16. in 21. marcem 2015. V sklopu akcije se bodo […]