Cenik javne službe čiščenja odpadne vode v občini Kočevje, veljaven od 1.6.2019:

(1) Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne vode za vodomer DN 20 znaša 1,6227 €/ mesec brez DDV.

Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

(2) Cena izvajanja javne službe čiščenja komunalne odpadne vode znaša 0,5411 €/m3 dobavljene pitne vode brez DDV.

Cenik javne službe za storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami: omrežnina za vodomer DV 20 znaša 1,6227 €/mesec brez DDV, cena izvajanja javne službe znaša 0,5915 € brez DDV/m3 dobavljene vode

Občina Kočevje bo storitev obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju občine Kočevje za gospodinjstva v letu 2019 subvencionirala v višini 25%.

Cenik javnih služb v občini Kočevje

Cenik čiščenja greznic za občino Kostel

NAZIV IZVAJALCADATUM SKLENITVE POGODBENAZIV POGODBEŠTEVILKA POGODBEVREDNOST POGODBE TRAJANJENAKAZILO V €DATUM NAKAZILAVRSTA PREDMETA
PROKURATOR d.o.o.
Ulica XIV. Divizije 14
3000 Celje
TRR SI56 29000-0050666352
1.11.2012
aneks št. 1 z 12.12.2016
Pogodba o pravnem, davčnem, ekonomskem svetovanju upravišt. 5-PS/2012
aneks št. 1
250,00 € mesečno, zajema 4 svetovalne ure v mesečnem obdobju, dodatne storitve 90,00 €/urood 1.11.2012 za nedoločen čas (z enomesečnim odpovednim rokom), do 31.12.2018po seznamustoritev
ODVETNIŠKA DRUŽBA ČEFERIN o.p.
Taborska 13
1290 Grosuplje
TRR SI56 30000-0006488172
18.11.2008Pogodba o poslovnem sodelovanjuv Grosuplju, dne 18.11.2008mesečni pavšal 1.400 € brez DDVod 18.11.2008 do 30.11.2009, podaljšanje z aneksompo seznamustoritev
ALTUS CONSULTING d.o.o.
Zaloška cesta 69,
1000 Ljubljana
TRR SI56 30000-0009792671
10.2.2015Okvirni sporazum o svetovanju pri izvedbi postopkov javnih naročil in ostalem svetovanju s področja poslovodenja javnega podjetja v letih 2015 in 20162015-009 (Altus)
45/2015 (Komunala)
svetovanje s področja poslovodenja po urni postavki 60,00 € za vsakih pol ure začetnega dela;
svetovanje s področja JN 60,00 €/uro;
svetovanje v revizijskih postopkih: 90,00 €/uro
od 10.2.2015 do 31.12.2016po seznamustoritev
VZD o.p., d.o.o.
Trg OF 13, 1000 Ljubljana
TRR SI56 3300 0000 4223662
8.4.2015Odvetniške storitve v letu 2015naročilnica 113/20152.000,00 € brez DDVleto 2015po seznamustoritev
VZD o.p., d.o.o.
Trg OF 13, 1000 Ljubljana
TRR SI56 3300 0000 4223662
25.11.2014Svetovanje, pravno mnenje povečanja osnovnega kapitala iz bilančnega dobička, priprava pogodbe za poravnavo obveznosti do upnika Občine Kočevjenaročilnica 265/20148.000,00 € brez DDVleto 20147.679,6012.12.2014storitev
E-NET OKOLJE d.o.o.
Linhartova cesta 013
1000 Ljubljana
TRR SI56 30000-0000966932
13.11.2014Ponudba za izdelavo prijavne spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov na kompostarni Mozeljnaročilnica 255/2014800,00 € brez DDVleto 2014976,0019.11.2014storitev
E-NET OKOLJE d.o.o.
Linhartova cesta 013
1000 Ljubljana
TRR SI56 30000-0000966932
25.11.2014Izdelava vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za zapiranje odlagališča Mozelj in za čas po njegovem zaprtjunaročilnica 261/20145.200,00 € brez DDVleto 20146.217,124.2.2015storitev
INŠTITUT ZA JAVNE SLUŽBE
Slovenska cesta 54
1000 Ljubljana
TRR SI56 29000-0050747638
14.3.2014Strokovno svetovanje pri izdelavi elaboratov o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadkinaročilnica 80/20142.450,00 € brez DDVleto 20141.464,005.5.2014storitev
IEPRI D.O.O.
Dunajska cesta 106
1000 Ljubljana
TRR SI56 02013-0259091281
13.2.2014Izvedba javnega naročila za dobavo peščenih agregatov, nakupa tovornega vozila ter izvedbo monitoringovnaročilnica 56/20148.000,00 € brez DDVleto 20145.270,40 €1.8.2014storitev
ALTUS CONSULTING d.o.o.
Zaloška cesta 69,
1000 Ljubljana
TRR SI56 30000-0009792671
20.5.2013Okvirni sporazum o svetovanju pri izvedbi postopkov javnih
naročil in ostalem svetovanju s področja poslovodenja javnega podjetja v letih 2013 in 2014
št. 2013-031svetovanje s področja poslovodenja po urni postavki 60,00 € za vsakih pol ure začetnega dela;
svetovanje s področja JN 60,00 €/uro;
svetovanje v revizijskih postopkih: 90,00 €/uro
od 1.1.2013 do 31.12.2014po seznamustoritev
ODVJETNIK ŽELJKO MATIJEVIĆ
KORZO 4/III
51000 RIJEKA
TRR.ŠT.: HR 18236000-1101607997
15.9.2015ODVETNIŠKE STORITVE V LETU 2015
(VPIS NEPREMIČNINE - APARTMA V KLENOVICI, PARTIZANSKA 20, V ZEMLJIŠKO KNJIGO)
NAROČILNICA ŠT. 2015-2732.500,00 € BREZ DDVOD 15.9.2015 DO 31.12.2015po seznamustoritev
NOTAR BLAŽ HROVATIN
DUNAJSKA CESTA 056
1000 LJUBLJANA
TRR: SI56 0313 4100 0377 476
8.6.2016NOTARSKE STORITVE V LETU 2016NAROČILNICA ŠT.: 2016-1912.000,00 € BREZ DDVLETO 2016
po seznamustoritev
ODVETNIŠKA DRUŽBA VESEL,
ZUPANČIČ & DEVJAK O.P.,D.O.O.
TRG OSVOBODILNE FRONTE 13
1000 LJUBLJANA
TRR:SI56 3300 0000 4223 662
6.6.2016
POGODBA O PLAČILU ODVETNIŠKIH STORITEV
POGODBA ŠT.58/2016
urna postavka 90,00 € brez DDVpo seznamustoritev
NOTARKA MAG. NINA ČEŠAREK
TRG ZBORA ODPOSLANCEV 66
1330 KOČEVJE
9.8.2016NOTARSKE STORITVE V LETU 2016
NAROČILNICA ŠT. 240/2016
500,00 € BREZ DDVLETO 2016po seznamustoritev
MEDIOLABOR D.O.O.21.12.2015POGODBA O IZVAJANJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA PRI DELU PO ZAKONU O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU (ZVZD-1)
POGODBA ŠT. 149.1; 119/2016
OBRAČUN PO VELJAVNEM CENIKUOD 1.1.2016 DO 31.12.2018po seznamustoritev
DINAMIC D.O.O.16.6.2016POGODBA O REVIDIRANJUPOGODBA ŠT. 1REV-GP-2/16; 60/2016
REVIDIRANJE 427,91 € BREZ DDV; CENA STORITVE, OBLIKOVANJA V SKLADU S SMERNICAMI ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV REVIZIJSKIH STORITEV 61,13 €/URO16.6.2016 - 31.3.2017storitev
DINAMIC D.O.O.3.3.2016POGODBA O REVIDIRANJUPOGODBA ŠT. REV-GP-22/16;53/2016REVIDIRANJE 427,91 € BREZ DDV; CENA STORITVE, OBLIKOVANJA V SKLADU S SMERNICAMI ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV REVIZIJSKIH STORITEV 61,13 €/URO3.3.2016 - 31.3.2016storitev
DINAMIC D.O.O.6.7.2016POGODBA O REVIDIRANJU RAČUNOVODSKIH IZKAZOVPOGODBA ŠT.: REV-GP-1/16; 76/20165.428,00 € BREZ DDV6.7.2016 - storitev
ALENKA ROVAN30.6.2016IZDELAVA PROMOCIJSKO-OBVESTILNIH MATERIALOVNAROČILNICA ŠT.: 212/20165.350,00 € BREZ DDVJULIJ - AVGUST 2016storitev
ALENKA ROVAN27.9.2016PRIPRAVA ČLANKA ZA LOKALNI ČASOPIS IN IZDELAVA A4
INFORMACIJSKEGA PLAKATA
NAROČILNICA ŠT.: 289/2016520,00 € BREZ DDVSEPTEMBER 2016storitev
ALENKA ROVAN2.11.2016ZASNOVA OPOZORILNIH NALEPK IN SISTEMA OPOMINJANJANAROČILNICA ŠT.: 329/20161.100,00 € BREZ DDVOKTOBER - NOVEMBER 2016storitev
TEST IT23.2.2016UREDITEV PODROČJA VZPOSTAVITVE IN IZVAJANJE VIDEO NADZORA
NA LOKACIJI UPRAVE DRUŽBE + POTNI STROŠKI
NAROČILNICA ŠT.:96/2016605,00 € BREZ DDVMAREC 2016po seznamustoritev
TEST IT11.8.2016POSODOBITEV KATALOGA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJANAROČILNICA ŠT.:248/2016800,00 € BREZ DDVNOVEMBER 2016po seznamustoritev
ALENKA KRKOVIČ S.P.13.12.2016PREDAVANJE – na temo davčnih olajšav po Zakonu o davku
od dohodkov pravnih oseb in priznavanje prihodkov in
odhodkov po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb in
računovodskih predpisih
NAROČILNICA ŠT.:376/2016750,00 € BREZ DDVstoritev
BIRO PETKOVSKI D.O.O.24.4.2016POPIS IN DOLOČITEV PODROBNIH KARAKTERISTIK ELEMENTOV IN
TOPLOVODNEGA SISTEMA V KOČEVJU
NAROČILNICA ŠT.:161/201619.600 € BREZ DDVpo seznamustoritev
ALTUS CONSULTING d.o.o.
Zaloška cesta 69,
1000 Ljubljana.
10.1.2017OKVIRNI SPORAZUM O SVETOVANJU PRI IZVEDBI POSTOPKOV
JN IN OSTALEM SVETOVANJU S PODROČJA POSLOVODENJA
JAVNEGA PODJETJA LETIH 2017 IN 2018
POGODBA ŠT.: 001/2017; 4/2017> svetovanje s področja poslovodenja, po urni
postavki 60,00 € za vsakih pol ure začetnega dela
> svetovanje s področja JN: 60,00€ /uro
>svetovanje v revizijskih postopkih : 90,00€/uro
OD 10.01.2017 DO 31.12.2018po seznamustoritev
MIRIAM RAVNIKAR ŠURK S.P.
CELOVŠKA CESTA 269
1000 LJUBLJANA
17.2.2017PRIPRAVA JN VOZILA (3x)NAROČILNICA ŠT.: 86/20171.250,00 € brez DDVstoritev
MIRIAM RAVNIKAR ŠURK S.P.
CELOVŠKA CESTA 269
1000 LJUBLJANA
17.2.2017PRIPRAVA JN MATERIAL - OKVIRNI SPORAZUMNAROČILNICA ŠT.: 83/20171.650,00 € brez DDVstoritev
MIRIAM RAVNIKAR ŠURK S.P.
CELOVŠKA CESTA 269
1000 LJUBLJANA
17.2.2017PRIPRAVA JN BENTONITNI TEPIHNAROČILNICA ŠT.: 84/20171.250,00 € brez DDVstoritev
MIRIAM RAVNIKAR ŠURK S.P.
CELOVŠKA CESTA 269
1000 LJUBLJANA
17.2.2017PRIPRAVA JN - KURILNO OLJENAROČILNICA ŠT.: 85/20171.250,00 € brez DDVstoritev
APR, POSLOVNO SVETOVANJE, d.o.o.
POT V ZELENI GAJ 29 B
1000 LJUBLJANA
6.2.2017PRIPRAVA VLOGE ZA PRIJAVO NA RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
DALJINSKEGA OGREVANJA NA OVE 2016-2020 (DVA PROJEKTA)
NAROČILNICA ŠT.: 73/20171.400,00 € brez DDVpo seznamustoritev
NOTAR GREGOR MESAR
KOSOVELOVA 4B
6210 SEŽANA
28.9.2017OVERITEV PODPISA NA POGODBI O USTANOVITVI NEPRAVE STVARNE SLUŽNOSTI MDK D.O.O.NAROČILNICA ŠT.: 271/201728,00 € brez DDVpo seznamustoritev
PROJEKTNA ŠOLA GREGOR HAUC S.P.
JANEŽIČEVA 5
1000 LJUBLJANA
14.11.2017POGODBA ZA IZVEDBO PROJEKTA: PRENOVA POSLOVNIH PROCESOV,
UVEDBA KAZALCEV PO BSC METODI IN PRIPRAVA NA PRVO CERTIFIKACIJO SISTEMA KAKOVOSTI 9001:2015
POGODBA ŠT.: 113/2017; 2017/05/00117.800,00 € brez DDVDO JUNIJA 2018storitev
UNIVERZA V NOVI GORICI
POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA
VIPAVSKA CESTA 013, 5000 NOVA GORICA
1000 LJUBLJANA
23.5.2017ANALIZA IN IZDELAVA IDEJNE REŠITVE PROBLEMATIKE
KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI KOČEVJE Z OCENO
POTENCIALA ZA JV REGIJO V KONTEKSTU IMPLEMENTACIJE KROŽNEGA GOSPODARSTVA
NAROČILNICA ŠT.: 170/201714.900,00 € brez DDVstoritev
RTV SERVIS, FOTO IN VIDEO STORITVE,
MARJAN KAPELE S.P.
KOČEVSKA CESTA 013, 1330 KOČEVJE
24.1.2018IZDELAVA YOUTUBE IN FB KANALA, PROMOCIJA NA FBNAROČILNICA ŠT.: 65/2018470,00 € brez DDVstoritev
RTV SERVIS, FOTO IN VIDEO STORITVE,
MARJAN KAPELE S.P.
KOČEVSKA CESTA 013, 1330 KOČEVJE
26.2.2018OBJAVLJANJE FOTO VSEBIN TER TEKSTA NA FB ZA LETO 2018NAROČILNICA ŠT.: 91/20182.500,00 € brez DDVstoritev
INŠTITUT ZA JAVNE SLUŽBE,
SLOVENSKA CESTA 56
1000 LJUBLJANA
19.9.2017 3 delavnice - vključuje pre(oblikovanje) poslanstva, vizije,
vrednot in oblikovanje strateških usmeritev podjetja in
opredelitev prioritetnih ciljev po izboru udeležencev.
Sledi oblikovanje pomembnih vidikov in izbor kazalnikov za
trajnostno poročanje prilagojeno na podjetje.
NAROČILNICA ŠT.: 258/20174.000,00 € brez DDVstoritev
NETS, D.O.O.
Mlaška cesta 105
4000 Kranj
26.2.2018Pogodba za projekt priprava vsebinskih rešitev za pokrivanje zahtev uredbe
GDPR in ZVOP-2 za dejavnosti podjetij v partnerstvu za projekt GDPR
Pogodba št.: 48/20182.000,00 € brez DDVstoritev
Komunala Novo mesto d.o.o.
Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto
16.5.2018Pogodba o izvedbi skupnega javnega naročilaPogodba št.: 72/2018900,00 € brez DDVstoritev
A.P.A zavarovalniško zastopanje
Trg Leona Štuklja 005
2000 Maribor
22.1.2018Izračun rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnin ob upokojitvi za leto 2018NAROČILNICA št.: 54/2018240,00 € brez DDVstoritev
A.P.A zavarovalniško zastopanje
Trg Leona Štuklja 005
2000 Maribor
29.11.2018Izračun rezervacij jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi za leto 2018NAROČILNICA št.: 384/2018120,00 € brez DDVstoritev
Alenka Šubič
samozaposlena v kulturi in oblikovalka
Kolodvorska ulica 20
1330 Kočevje
21.11.2018Izdelava promocijsko-obvestilnih materialovNAROČILNICA št.: 376/2018510,00 € brez DDVstoritev
notar mag. Nina Češarek
trg Zbora odposlancev 66
1330 Kočevje
21.12.2018Notarske storitve v letu 2018NAROČILNICA št.: 410/201820,00 € brez DDVstoritev
Šolar Petra s.p.
Kidričeva ulica 12
1330 Kočevje
12.2.2019Objavljanje foto vsebin in teksta na FB v mesecu februarju 2019NAROČILNICA št.: 78/2019175,00 € brez DDVpo seznamustoritev
Albero, Klementina Hrast s.p.
Smledniška cesta 11
4000 Kranj
31.5.2019Izdelava poročila o izvedenih ukrepih za zaprtje odlagališča MozeljNAROČILNICA št.: 169/20191.700,00 € brez DDVstoritev
Prokurator d.o.o.
Poslovna cona A 53
4208 Šenčur
14.6.2019Pogodba o pravnem, davčnem, ekonomskem svetovanju upravišt. 58/2019170,00 € brez DDV mesečno; zajema 3 svetovalne ure v mesečnem obdobju, dodatne svetovalne ure po 85 €po seznamustoritev

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja