Občinski svet je potrdil nove cene odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Kočevje. Cene so po objavi v Uradnem listu (št. 109/2013) veljavne od 1.1.2014.

Cene določene s tem sklepom, veljajo za uporabnike na območju Občine Kočevje, ki so ali bodo uporabniki storitve odvajanja in čiščenja komunalnih voda ter storitve vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave.

Gre za prvo prilagoditev cen po letu 2013. Cene so oblikovane skladno z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. št. 87/2012).

S sprejemom prilagojenih cen se uvaja pojem omrežnine, ki vključuje strošek javne infrastrukture, in je vezan na odjamalčev vodomer (nazivna zmogljivost vodovodnega priključka – podatek s strani Hydrovoda).

Drugi del cene predstavlja strošek izvajanja storitve za izvajanje dejavnosti.

Cenik odvajanje komunalne odpadne vode:

(1) Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne vode za vodomer DN 20 znaša 2,1210 €/na mesec brez DDV.

Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

(2) Cena izvajanja javne službe odvajanja komunalne odpadne vode znaša 0,2760 €/m3 dobavljene pitne vode.

Cenik čiščenje komunalne odpadne vode:

(1) Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne vode za vodomer DN 20 znaša 3,3112 €/na mesec brez DDV.

Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

(2) Cena izvajanja javne službe čiščenja komunalne odpadne vode znaša 0,3437 €/m3 dobavljene pitne vode brez DDV.

Cenik storitve povezane z greznicami in malimi čistilnimi napravami:

(1) Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne vode iz obstoječih greznic in malih čistilnih naprav za vodomer DN 20 znaša 3,3112 €/na mesec brez DDV.

Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

(2) Cena ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav znaša 0,4054 €/m3 dobavljene pitne vode brez DDV.

SUBVENCIONIRANJE CEN

Občinski svet Občine Kočevje je nadalje sprejel sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje ter čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje.

Občina Kočevje bo storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje ter čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje za gospodinjstva v letu 2014 subvencionirala v višini 50%.

Višina subvencije se vsako nadaljnje leto zmanjša za 5%.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja