Komunala Kočevje, d.o.o. na podlagi Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 50/9786/0268/04 ter 59/17) izvaja gospodarsko javno službo oglaševanja in plakatiranja na območju občine Kočevje. Taksa za oglaševanje se obračuna skladno z Odlokom o občinskih taksah v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 8/10).

Plakatiranje in oglaševanje se na območju občine Kočevje izvaja skladno s Splošnimi pogoji oglaševanja:

 1. Pomen izrazov
  1. Plakati so plakati na oglasnih stebrih in deskah, čezcestni transparenti, obešanke na drogovih javne razsvetljave, jumbo plakati.
  2. Plakatna mesta so oglasni stebri in deske, stebri za čezcestne transparente, obešanke na drogovih javne razsvetljave in jumbo plakati, kot so določeni v Pogodbi o izvajanju gospodarske javne službe oglaševanja in plakatiranja na območju občine Kočevje. Seznam plakatnih mest je javno objavljen na spletni strani izvajalca.
  3. Izvajalec je izvajalec po Odloku o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Kočevje, Komunala Kočevje, d.o.o.
  4. Naročnik je pravna ali fizična oseba, ki naroči storitev plakatiranja pri izvajalcu.
  5. Obdobje objave je naročeno in plačano obdobje objave plakata.
  6. Sprejemnik plakatov je s strani izvajalca pooblaščena oseba za sprejem plakatov.
  7. Splošni pogoji plakatiranja in oglaševanja (v nadaljevanju: Pogoji) so vsakokrat veljavni pogoji plakatiranja in oglaševanja, ki so objavljeni na spletni strani izvajalca in na voljo naročnikom pri sprejemniku plakatov ter zavezujejo tako naročnika kot izvajalca.

 

 1. Oddaja plakatov
  1. Enotna vstopna točka za rezervacije in ostale informacije v zvezi s plakatiranjem je elektronski naslov oglasevanje@komunala-kocevje.si
  2. Plakatno mesto, z izjemo obešank, je moč najeti za največ 1 mesec in najmanj 1 teden. Obešanke je moč najeti za najmanj 60 dni, najdaljše obdobje trajanja ni omejeno.
  3. Plakatna mesta je potrebno predhodno rezervirati. Rezervacija plakatnih mest za tekoči teden je možna najkasneje do ponedeljka, do 11.00 ure. Plakatno mesto se lahko rezervira največ 3 mesece pred datumom objave, pri čemer je potrebno upoštevati dneve začetka objave skladno s temi Pogoji (točka 4).
  4. Rezervacija je možna izključno po elektronski pošti na naslov oglasevanje@komunala-kocevje.si. Naročnik ob rezervaciji navede naziv in naslov naročnika, število plakatov za objavo, želena plakatna mesta ter datum in obdobje objave.
  5. Prednost pri plakatiranju ima naročnik, ki je plakatiranje rezerviral prej, pri čemer se upošteva čas prejema elektronske pošte pri izvajalcu. Izvajalec hrani evidenco prejete pošte.
  6. Sprejemnik mora ob rezervaciji preveriti, ali so plakatna mesta v želenem terminu prosta. V kolikor niso, mora obvestiti naročnika in mu ponuditi drug možen termin na elektronski naslov, ki ga je naročnik uporabil za rezervacijo, najpozneje v dveh (2) delovnih dneh po prejemu rezervacije.
  7. Plakati se oddajajo na lokaciji izvajalca, Tesarska ulica 10, Kočevje. Oddaja plakatov se izvede na blagajni izvajalca.
  8. Dostava plakatov za tekoči teden je možna do torka do 13.00 ure. Dostava je možna osebno ali preko kurirskih služb, pri čemer se upošteva čas, ko je plakate prejel izvajalec (prejemna teorija).
  9. V primeru, da dan za rezervacijo oziroma dostavo pade na praznik oziroma dela prost dan, se roki premaknejo na zadnji delovni dan pred praznikom.
  10. Dostavljeni plakati se opremijo z žigom izvajalca in datumom dostave.
  11. Sprejemnik plakatov mora evidentirati podatke o:
   • številu in vrsti plakatov,
   • želenih oglasnih mestih,
   • želenem času objave skladno s temi Pogoji,
   • podatki o dostavljavcu,
   • podatki o naročniku (status naročnika fizična oseba/pravna oseba, ime in priimek/naziv podjetja, naslov, davčna številka če gre za pravno osebo ali samostojnega podjetnika),
   • datum rezervacije,
   • datum dostave,
   • vrsta objave (oglaševanje izdelka, blagovne znamke, dogodka, turistične destinacije, politično oglaševanje, oglaševanje z izobraževalno – osveščevalnim namenom, drugo)
   • aktualnost objave glede na vrsto objave (enkratno /večkratno /tedensko /mesečno /trajno)
   • morebitna posebna navodila naročnika.
  12. Sprejemnik mora preveriti, ali ima naročnik poravnane vse obveznosti iz naslova plakatiranja pri izvajalcu, v nasprotnem primeru lahko zavrne plakatiranje (navedeno ne velja za Občino Kočevje in krajevne skupnosti kot naročnike). O zavrnitvi plakatiranja sprejemnik naročnika obvesti nemudoma ali najkasneje pred predvidenim datumom objave po elektronski pošti, ki je bila uporabljena za rezervacijo.
  13. Občina Kočevje in krajevne skupnosti vsako leto do 31.12. sporočijo za naslednje leto predvidene pomembnejše objave, za katere se predvideva oglaševanje na čezcestnih transparentih (lahko pa tudi na ostalih plakatnih mestih). Za tako napovedane letne potrebe Občine Kočevje in krajevnih skupnosti velja izjema od prednostnega reda po teh Pogojih. Pri ostalih potrebah Občina Kočevje in krajevne skupnosti nimajo prednosti pred ostalimi naročniki, temveč se upošteva prednostni red po teh Pogojih.
 2. Izdaja računa
  1. Stranki se izda račun, na katerem je ločeno prikazana občinska taksa in cena storitve:
   • občinska taksa se obračuna skladno z vsakokrat veljavnim odlokom o občinski taksi,
   • občinske takse se ne zaračuna subjektom, ki jim po odloku iz prejšnje alineje pripada oprostitev. se pa oprostitev navede na računu,
   • storitev se zaračuna po ceniku izvajalca.
  2. Naročniku se praviloma izstavi predračun. V primeru izdanega predračuna je plačilo po predračunu pogoj za izvedbo plakatiranja.
  3. V kolikor izvajalec še ni prejel plačila na TRR, lahko naročnik plačilo izkazuje s potrdilom o izvedbi plačila.

 

 1. Obešanje plakatov
  1. Plakati se obešajo enkrat tedensko, v četrtek do 13.00 ure.
  2. V primeru, da je četrtek praznik oziroma dela prost dan, se plakati nalepijo en dan prej.
  3. Če je praznik oziroma dela prost dan tako četrtek kot sreda, se plakati nalepijo v petek.

 

 1. Vzdrževanje plakatov
  1. Vzdrževanje plakatov (menjava) se izvaja po naročilu naročnika, ki mora priskrbeti dodatni izvod plakata.
  2. Delavci izvajalca na javnih površinah obveščajo nadrejenega o poškodbah in napakah na plakatih in plakatnih mestih.

 

 1. Odstranjevanje plakatov
  1. Plakati se odstranijo najkasneje v 14 dneh po preteku obdobja objave.
  2. Plakati v predvolilni kampanji se odstranjujejo skladno z zakonom, ki ureja oglaševanje v predvolilni kampanji.
  3. V kolikor se lahko plakat prelepi z novim plakatom, rok iz točk 6.a in 6.b za prelepljeni plakat ne velja.

 

 1. Ravnanje v primeru nepravilnosti
  1. Za obveščanje pristojnih inšpekcijskih služb in Občine Kočevje o nepravilnostih je odgovoren izvajalec.
  2. Delavci izvajalca na javnih površinah obveščajo nadrejenega o nepravilnostih. Nadrejeni je dolžan obvestiti pristojne inšpekcijske službe in Občino Kočevje o nepravilnostih.
  3. Izvajalec nedovoljene oziroma neprimerne plakate nemudoma odstranijo.

 

 1. Obnova in vzdrževanje oglasnih mest
  1. Če smatra za potrebno, izvajalec pripravi predlog obnove in vzdrževanja oglasnih mest.
  2. Če Občina Kočevje potrdi predlog, se obnova in vzdrževanje oglasnih mest izvede iz takse ali sredstev Občine Kočevje.
  3. Obnovo lahko izvaja tudi izvajalec.

 

 1. Postavitev novih oglasnih mest
  1. Če smatra za potrebno, izvajalec pripravi predlog postavitve novih oglasnih mest.
  2. Če Občina Kočevje potrdi predlog, se postavitev novih oglasnih mest izvede iz takse ali sredstev Občine Kočevje.
  3. Izvajalec lahko po predhodnem dogovoru z Občino Kočevje postavi nova oglasna mesta, ki so v lasti izvajalca.

 

 1. Poročanje o zbrani taksi in poračun takse
  1. Izvajalec je dolžan vsak mesec do 20. v mesecu za prejšnji mesec pripraviti poročilo o zaračunani in oproščeni taksi.
  2. Poročilo mora obsegati podatke o:
   • taksnem zavezancu,
   • vrsti plakata in času visenja,
   • višini zaračunane takse,
   • višini in podlagi morebitne oprostitve.

 

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja