Mešani komunalni odpadki (MKO) predstavljajo končno frakcijo odpadkov, ko so predhodno izločene ločeno zbrane frakcije embalaže, papirja, plastike, stekla, organskih – biorazgradljivih odpadkov, nevarnih, kosovnih in vseh ostalih odpadkov, ki jih moramo ločeno zbirati. V skupnem deležu nastalih odpadkov znaša delež dejanskih mešanih nenevarnih odpadkov manj kot 30 %. Ti odpadki se po mehanski in biološki obdelavi običajno odložijo na odlagališčih za nenevarne odpadke ali termično izrabijo v objektih termične izrabe.

Glede na velik delež teh odpadkov v skupni masi odpadkov in dejstvo, da gre za trajno odstranjevanje brez reciklaže, je bistvenega pomena zmanjševanje količin mešanih komunalnih odpadkov in izločanje odpadkov, ki jih lahko ponovno uporabimo ali predelamo.

Pri pravilnem ločevanju je pravih mešanih komunalnih odpadkov zelo malo, navedeni so v nadaljevanju. Večja količina teh odpadkov se nabere le pri gospodinjstvih, kjer člani uporabljajo plenice (npr. otroci, starostniki). Tem gospodinjstvom ponujamo možnost brezplačnega najema dodatnega 120 l zabojnika za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja. Dodatne informacije in ureditev najema ter prevzem zabojnika nudimo na sedežu podjetja oz. po telefonu na številki 01/893 95 54.