Pogrebne storitve

* MPC = maloprodajna cena Cenik se uporablja od 01.04.2016 dalje (Ur.l. RS, št. 18/2016)  

Energetika

Cenik velja od 01.11.2019 dalje. Številka soglasja k ceni Agencije za energijo: 23-44/2018-19/466 z dne 28.10.2019. S 01.11.2019  preneha veljati Cenik storitev oskrbe s toploto, ki je bil veljaven od 01.10.2014. V končno ceno je potrebno všteti še zakonsko predpisana prispevka, ki izhajata iz dveh uredb, in sicer: Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Ur. l. […]

Odpadne vode – čiščenje

Cenik javne službe čiščenja odpadne vode v občini Kočevje, veljaven od 1.6.2019: (1) Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne vode za vodomer DN 20 znaša 1,6227 €/ mesec brez DDV. Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. (2) Cena […]

Odpadne vode – odvajanje

Cenik javne službe odvajanja odpadne vode v občini Kočevje, veljaven od 1.6.2019: (1) Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne vode za vodomer DN 20 znaša 4,6390 €/na mesec brez DDV. Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. (2) Cena […]

Ceniki

Cene storitev gospodarskih javnih služb se oblikujejo v skladu s predpisi o oblikovanju cen komunalnih storitev v RS.