Kosovni in kontejnerski odvoz

KOSOVNI ODVOZ Odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev (kosovni odvoz) poteka po naročilu, vrši pa se v času od začetka aprila do sredine junija ter od začetka septembra do 10. novembra. Izjemoma je lahko odvoz organiziran tudi izven navedenih obdobij. Kosovni odvoz do 3 m3 kosovnih odpadkov je za gospodinjstva, ki so redni plačniki komunalnih storitev, […]

Zabojniki za zbiranje komunalnih odpadkov

Vsak uporabnik (povzročitelj odpadkov) se mora obvezno vključiti v sistem ravnanja z odpadki in ločevati odpadke na izvoru, skladno z občinskim predpisom o ravnanju z odpadki in ostalimi predpisi, ki urejajo ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov (npr. odpadna elektro oprema, baterije, sveče ipd.). Uporabniki so dolžni na svoje stroške zagotoviti nabavo in vzdrževanje namenskih tipiziranih […]

Azbestna salonitna kritina

Azbestna salonitna kritina se v Zbirnem centru Mozelj oddaja proti plačilu. V letu 2020 do porabe sredstev oziroma do 30.10.2020 Občina Kočevje subvencionira 80 % višine stroškov odlaganja azbestne kritine gospodinjstvom občine Kočevje, če je bil odpadek vgrajen na objekt v občini Kočevje. Za uveljavljanje subvencije je ob dostavi odpadka v Zbirni center Mozelj potrebno […]

Odpadek ali surovina in nova priložnost

Res je, da je po definiciji odpadek tisto, kar uporabnik več ne potrebuje ali ne želi in mora zavreči. A kar je za nekoga odpadek, je za drugega nova priložnost, preživetje, veselje,.. Zato želimo, da predmetov (oblačil in ostalega tekstila, obutve, delujočih električnih aparatov, kuhinjskega pribora, otroške opreme, knjig, igrač, športnih pripomočkov,…) ne prepoznate takoj […]

Namenske (tipizirane) vreče za odpadke

Kadar vam v gospodinjstvu zaradi enkratnega dogodka (npr. večje čiščenje, piknik, pospravljanje ostankov pridelka z vrta,…) nastane več odpadkov, kot jih lahko odložite v vaše zabojnike, si lahko na blagajni podjetja zagotovite namenske, tipizirane vrečke za mešane komunalne odpadke (MKO, modre barve), embalažo (rumene barve) in bio odpadke (nežno zelene barve), ki so označene z […]

Odpadna električna in elektronska oprema

Med električno in elektronsko opremo spadajo vse naprave, ki za delovanje potrebujejo električni tok oz. se napajajo z baterijami in akumulatorji. To so veliki in mali gospodinjski aparati, telefoni, računalniki, sušilniki za lase, brivniki,… Ko ti izdelki niso več uporabni, postanejo odpadna elektronska in električna oprema (krajše OEEO). Vsebujejo nevarne sestavine (težke kovine, nevarne pline), […]

Spremembe

Spoštovani uporabniki! Seznanjamo vas, da na področju odpadkov uvajamo nov način odvoza odpadkov od vaših prevzemnih mest. Po 4.7.2016 bo odvoz rjavega zabojnika za MKO in rumenega zabojnika za embalažo na območju individualne gradnje  potekal na tri tedne (in ne več na dva tedna, kot je sedanja praksa). Manjšo pogostost praznjenja MKO zabojnikov po tem […]

Akcija zbiranja odpadnih surovin – Čisto veselje

KOMUNALA Kočevje, d.o.o. se je pridružila humanitarni akciji zbiranja odpadnih surovin. Pridružite se tudi vi in omogočite otrokom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami nepozabno letovanje. Kaj zbiramo ? ELEKTRIČNA IN ELEKTRONSKA OPREMA JEKLENI ODPAD ODPADNI PAPIR BARVNE KOVINE Humanitarna akcija »Čisto veselje« bo potekala med 16. in 21. marcem 2015. V sklopu akcije se bodo […]

AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV OD GOSPODINJSTEV

Spoštovani! Vse uporabnike obveščamo, da bo od 25. do 27. septembra 2014 potekala akcija zbiranja nevarnih odpadkov. Občani boste lahko ostanke barv, lakov, mineralnih in jedilnih olj ter vse ostale nevarne odpadke oddali pooblaščenemu zbiralcu , to je podjetju KEMIS d.o.o.,  na vam najbližji postojanki vozila. Natančen razpored je objavljen v pripetem dokumentu. JESENSKI ODVOZ […]

Vzdrževanje in obratovanje

Centralna čistilna naprava je v letu 2015 delovala vseh 365 dni. Tehnologija čiščenja obstoječe CČN: Obstoječa CČN je sestavljena iz: črpališča s predčiščenjem čistilnega bloka, ki ga sestavljajo primarni usedalnik z zgoščevalcem, oksidacijski bazen in sekundarni usedalnik, gnilišča fekalna postaja V letu 2015 je bilo prečiščeno 1.089.803 m3 odpadne vode, od tega 6.962 m3 grezničnih odplak. Pri […]