Kako do soglasja in priključka

Vsa naročila in izdaja soglasij je mogoče pridobiti in izvesti na podlagi tipskih obrazcev, ki se nahajajo na upravi Komunale Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, 1330 Kočevje, oziroma na spletni strani družbe. Izpolnjene obrazce je potrebno dostaviti na sedež družbe (osebno ali po pošti). Elektronska oddaja vlog zaradi zagotavljanja opreme za varovanje osebnih podatkov trenutno še ni […]

Obračun storitev in dajatev

Občani plačujejo storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine Kočevje na podlagi evidenc o priključitvi na kanalski sistem in porabljeni vodi po odjemnih mestih. K storitvi se obračuna tudi omrežnina, ki je odvisna od velikosti vodomera (priključka za pitno vodo).  Storitev se obračunava za občane enkrat mesečno. V končni obračun je vključena tudi […]

Črpanje grezničnih muljev

Na območjih, kjer ni zgrajenega kanalizacijskega sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih vod, se izvaja zbiranje odpadnih vod v bazenih (greznicah). Greznico je potrebno očistiti vsake 3 leta, kot veleva državni predpis. Prav tako na 3 leta je potrebno izprazniti goščo tudi iz MKČN. Storitev praznjenja greznic lahko opravlja le Komunala Kočevje, d.o.o. ali z […]

Očiščenost

V letu 2015 je naprava delovala odlično. Pri prečiščevanju so bili doseženi naslednji rezultati: KPK                         95,12 % BPK 5                      98,41 % Celotni fosfor          82,89 % Celotni dušik            85,64 %  

Čistilna naprava

Prva centralna čistilna naprava Kočevjeje bila zgrajena že v letu 1981. Namenjena je bila prečiščevanju odpadnih voda mesta Kočevje in njegove bližnje okolice. Bila je mehansko-biološkega tipa in je čistila komunalne, tehnološke in padavinske vode (mešan sistem kanalizacije) mesta Kočevje in njegove bližnje okolice. CČN je imela kapaciteto 20.000 populacijskih ekvivalentov (PE) in je prečiščevala […]

Obračun storitev

Občani plačujejo storitev odvoza in odlaganja odpadkov na območju občin Kočevje in Kostel na podlagi evidenc prebivalstva po gospodinjstvih. Storitev se obračunava za občane enkrat mesečno. Osnova za izračun je povprečna količina zbranih odpadkov na osebo v preteklem letu, izražena v kg. Obračunavanje stroškov ravnanja z odpadki za poslovne subjekte se izvaja na podlagi sklenjenih […]

Odpadne vode

Odvajanje in čiščenje odpadnih vod je ena od osnovnih dejavnosti podjetja. Dejavnost na območju občine Kočevje ureja Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Kočevje (Ur. l. RS, št. 50/2015). Sistem odvajanja (kanalizacijski sistem) in čiščenja na čistilni napravi je zgrajen predvsem na območju mesta Kočevja in primestnih naselij na […]