Prva centralna čistilna naprava Kočevjeje bila zgrajena že v letu 1981. Namenjena je bila prečiščevanju odpadnih voda mesta Kočevje in njegove bližnje okolice. Bila je mehansko-biološkega tipa in je čistila komunalne, tehnološke in padavinske vode (mešan sistem kanalizacije) mesta Kočevje in njegove bližnje okolice. CČN je imela kapaciteto 20.000 populacijskih ekvivalentov (PE) in je prečiščevala le ogljik in njegove spojine. Do leta 2008 je bilo na CČN vezanih cca. 9.000 prebivalcev.

V letu 2008 je potekala intenzivna gradnja oziroma razširitev in posodobitev centralne čistilne naprave. Projektirana velikost nove čistilne naprave je 28.000 PE, deluje v SBR tehnologiji in tako omogoča, da se, poleg izločanja ogljikovih komponent, iz odpadne vode izločajo še dušikove komponente in fosfor.  Med gradnjo nove naprave je stara čistilna naprava normalno delovala, razen 13-tih dni zaradi prevezave odpadnih voda iz stare naprave na novo. Med izgradnjo je podjetje aktivno sodelovalo v vlogi nadzora in koordinacije ter kot pomoč pri sami gradnji glede pridobivanja različnih podlag in podatkov.

Izgradnja naprave je potekala v dveh fazah. Prva faza je zajemala naslednje objekte:
– upravni objekt z garažo,
– objekt predčiščenja,
– peskolov in lovilec maščob,
– razdelilni bazen,
– sekvenčne bazene,
– dezinfekcija iztoka in
– tehnološki vodi z opremo.

Druga faza je zajemala celotno zunanjo ureditev, rekonstrukcijo gnilišč , sprejem grezničnih odplak, deževni bazen (sedanji čistilni blok), črpališče, zgoščevalec blata, rekonstrukcijo bazena za blatenico (prejšnji oksidacijski bazen), plinska bakla, plinohram, kotlovnica in laboratorij. Vsa gradbena dela so bila dokončana v letu 2009, pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje. CČN Kočevje je uspešno zaključila poskusno obratovanje, v 2010 jo je od Občine Kočevje v upravljanje prejela Komunala. V letu 2011 je bilo pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za obdobje 5 let, ki je v letu 2016 podaljšano.

Naprava je namenjena prečiščevanju komunalnih in industrijskih odpadnih voda mesta Kočevje in njegove okolice, na prečiščevanje pa se preko fekalne postaje sprejemajo tudi greznični mulji nastali na področju občin Kočevje in Kostel.

Prečiščevanje oziroma čiščenje komunalne odpadne vode poteka na treh stopnjah, in sicer primarno, sekundarno in terciarno čiščenje. Primarno čiščenje, oziroma prva stopnja prečiščevanja je mehansko čiščenje, kjer se s pomočjo grabelj in peskolova odstranijo trdni delci, v maščobniku pa se odstranijo olja in maščobe. Sekundarno čiščenje poteka v štirih bazenih, v katerih se odstranijo biološko razgradljive snovi. Razgradnja poteka s pomočjo posebnih mikroorganizmov, ki se prehranjujejo z umazanijo in jo tako razgradijo. Delovanje mikroorganizmov pospešuje kisik, kateri se z zrakom dovaja v bazen. V terciarnem čiščenju poteka dezinfekcija iztoka, kjer se vodo obseva z UV žarki zaradi doseganja mikrobioloških parametrov. Prečiščena voda se iz CČN izteka v reko Rinžo.

MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE (MKČN) – priporočila uporabnikom

Vsake tri (3) leta je potrebno gosto vsebino MKČN izprazniti, kar lahko opravi le KOMUNALA Kočevje, d.o.o. oziroma njen pooblaščeni izvajalec.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja