Vsa naročila in izdaja soglasij je mogoče pridobiti in izvesti na podlagi tipskih obrazcev, ki se nahajajo na upravi Komunale Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, 1330 Kočevje, oziroma na spletni strani družbe.

Izpolnjene obrazce je potrebno dostaviti na sedež družbe (osebno ali po pošti). Elektronska oddaja vlog zaradi zagotavljanja opreme za varovanje osebnih podatkov trenutno še ni možna.

Nekaj dodatnih nasvetov:

1. PRIDOBITEV PROJEKTNIH POGOJEV IN SOGLASJA K PROJEKTU

V sklopu postopka pridobitve gradbenega dovoljenja za objekt, je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje k projektu. V projektnih pogojih se navedejo možnosti priključitve na sistem javne infrastrukture za odvajanje odpadnih voda. Na podlagi pridobljenih projektnih pogojev za priključitev na kanalizacijsko omrežje, je potrebno pred izdajo gradbenega dovoljenja in izvedbo priključka, pridobiti tudi soglasje k projektu, ki ga izda Komunala Kočevje. Da bi bil postopek kar najhitrejši vas naprošamo, da k vlogi za soglasje, priložite končni PGD, PZI projekt in soglasja lastnikov zemljišč po katerih naj bi potekal kanalizacijski priključek.

2. PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO

Po pridobljenem gradbenem dovoljenju za novogradnje oziroma po prevzemu novozgrajene kanalizacije v upravljanje, je potrebno vložiti Vlogo za priključitev objekta na javni kanalizacijski sistem in skladno s pridobljenim soglasjem podpisati pogodbo med upravljavcem infrastrukture in investitorjem o izvedbi priključitve ter pričeti z izvajanjem del. Priključitev na ta sistem lahko izvede le upravljavec kanalskega sistem. O potrebnih delih in stroških se izdela predračun in podpiše pogodba o priključitvi.

Vloga za priključitev objekta na javno kanalizacijo

Vloga za izdajo soglasja za izvedbo priključka na kanalizacijo

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja