V letu 2005 je bil sprejet operativni program izgradnje infrastrukture za področje ravnanja z odpadnimi vodami v občini Kočevje. Operativni program opredeljuje kratkoročne in dolgoročne cilje, predvsem pa vzpostavitev evidenc, naloge upravljalca in lastnika glede razvoja obeh dejavnosti in opredeljuje investicije, sanacije, vzpostavitve kanalizacijskih omrežij po naseljih in letih izvedbe. Program je že v letu 2006 doživel uveljavitev prednostnih nalog v pripravi projektne dokumentacije za urejanje odpadnih voda porečja Krke. Hkrati je bil v oktobru 2006 položen temeljni kamen za izgradnjo nove CČN, ki je ključna investicija na področju ravnanja z odpadnimi vodami. Investicija je bila zaključena v letu 2008, leta 2009 je potekalo poskusno obratovanje, v letu 2011 pa je bilo za obratovanje čistilne naprave pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje. SBR tehnologija čiščenja odpadne vode omogoča dodatna prečiščevanja (dušikovih in fosforjevih spojin), procesno vodenje in kontrolo samega delovanja CČN in upravljanje ter nadzor črpališč.

Kanalizacija je razvejan sistem kanalov in objektov, ki služijo za odvod odpadne vode do čistilnih naprav in od tam naprej v odvodnik (reka, potoki, kanali). V našem primeru je to reka Rinža. Skupna dolžina kanalizacijskih vodov je cca 50.000 metrov, od tega 35.000 metrov v mešanem sistemu in 15.000 m v ločenem sistemu. Kanalizacijski sistem vsebuje tudi 1250 revizijskih jaškov, 5 črpališč in 3 pretočne bazene meteornih vod. Na kanalizacijo je izvedenih približno 1.500 priključkov

Javna kanalizacija je kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi objekti in napravami v lasti lokalnih skupnosti na posameznem območju. Kanalizacijski hišni priključki in greznice niso del javne kanalizacije, te je lastnik objekta (uporabnik) dolžan vzdrževati sam. Na območjih, kjer je javna kanalizacija že izgrajena, je priključitev nanjo obvezna za vse lastnike objektov.

Kanalizacija je namenjena izključno odvajanju komunalne odpadne in padavinske vode. V kanalizacijo je strogo prepovedano odlagati ali zlivati:

Z upoštevanjem naštetega in dosledno uporabo boste pomagali preprečiti motnje pri odvajanju in čiščenju komunalne in odpadne padavinske vode, ki se zaradi neupoštevanja lahko pojavijo na kanalizacijskem sistemu in čistilni napravi, predvsem pa preprečili stroške in nevšečnosti, ki so s tem povezani. Z odmetavanjem ostankov hrane v odtoke vzpostavite podganam idealne pogoje za življenje, zato se razmnožijo do te mere, da je redna deratizacija manj uspešna.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja