Tržni prostori

Cenik uporabe površin za prodajo na pokopališčih in na Tržnici Kočevje Cenik je veljaven od 1.2.2024 dalje. Cenik za najem stojnic za uporabo izven tržnih prostorov Cenik je veljaven od 1.4.2024 dalje.

Oglaševanje

Cene za pravne in fizične osebe* Izvajalec si pridržuje pravico, da posameznim strankam, glede na trajanje poslovnega odnosa, število in čas naročenih storitev ponudi do 50% komercialnega popusta. Komercialni popust ni mogoč v primerih političnega oglaševanja (oglaševanje političnih strank, list in posamičnih kandidatov in njihovih dogodkov, ne glede na to ali gre za kampanjo pred […]

Pogrebne storitve

Storitve v sklopu 24-urne dežurne službe, pokopališke in pogrebne dejavnosti se obračunavajo na podlagi cenika, ki je bil sprejet s strani Občinskega sveta. Cenik 24-urne dežurne službe, pokopališke in pogrebne dejavnosti * MPC = maloprodajna cena Cenik se uporablja od 1.6.2023 dalje. Cenik je veljaven v primeru izvajanja celotne pogrebne dejavnosti s strani Komunale Kočevje […]

Energetika

Cenik proizvodnje in distribucije pare Cenik velja od 1. 11. 2023 dalje. V končno ceno je potrebno všteti še zakonsko predpisana prispevka, ki izhajata iz dveh uredb, in sicer:

Odpadne vode – čiščenje

Cenik javne službe čiščenja odpadne vode v občini Kočevje – kanalizacija Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012 s spremembami). Če priključek nima obračunskega vodomera, se omrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno […]

Odpadne vode – odvajanje

Cenik javne službe odvajanja odpadne vode v občini Kočevje Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012 s spremembami). Cena omrežnine in storitve je bila potrjena na 6. redni seji Občinskega sveta Občine Kočevje, […]

Odpadki

Cena javne infrastrukture in storitve je oblikovana skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l.RS, št. 87/2012 in spremembe).Cena  javne infrastrukture in storitve je bila potrjena na 6. redni seji Občinskega sveta Občine Kočevje, objavljena v Ur.l.RS, št. 63/2023, veljavna od 1.6.2023.Višina subvencije cene storitve je […]