Oglaševanje

Cene za pravne in fizične osebe* Izvajalec si pridržuje pravico, da posameznim strankam, glede na trajanje poslovnega odnosa, število in čas naročenih storitev ponudi do 50% komercialnega popusta. Komercialni popust ni mogoč v primerih političnega oglaševanja (oglaševanje političnih strank, list in posamičnih kandidatov in njihovih dogodkov, ne glede na to ali gre za kampanjo pred […]

Pogrebne storitve

Storitve v sklopu 24-urne dežurne službe, pokopališke in pogrebne dejavnosti se obračunavajo na podlagi cenika, ki je bil sprejet s strani Občinskega sveta. Cenik 24-urne dežurne službe, pokopališke in pogrebne dejavnosti * MPC = maloprodajna cena Cenik se uporablja od 1.6.2023 dalje. Cenik je veljaven v primeru izvajanja celotne pogrebne dejavnosti s strani Komunale Kočevje […]

Energetika

Cenik proizvodnje in distribucije pare Cenik velja od 1. 11. 2023 dalje. V končno ceno je potrebno všteti še zakonsko predpisana prispevka, ki izhajata iz dveh uredb, in sicer:

Odpadne vode – čiščenje

Cenik javne službe čiščenja odpadne vode v občini Kočevje – kanalizacija Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012 s spremembami). Če priključek nima obračunskega vodomera, se omrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno […]

Odpadne vode – odvajanje

Cenik javne službe odvajanja odpadne vode v občini Kočevje Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/2012 s spremembami). Cena omrežnine in storitve je bila potrjena na 6. redni seji Občinskega sveta Občine Kočevje, […]

Odpadki

Cena javne infrastrukture in storitve je oblikovana skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l.RS, št. 87/2012 in spremembe).Cena  javne infrastrukture in storitve je bila potrjena na 6. redni seji Občinskega sveta Občine Kočevje, objavljena v Ur.l.RS, št. 63/2023, veljavna od 1.6.2023.Višina subvencije cene storitve je […]