Male komunalne čistilne naprave

Prve meritve Skladno s pravilnikom, ki določa pogoje za izpolnjevanje prvih meritev in izdelavo obratovalnega monitoringa odpadnih vod, je lastnik vgrajene male komunalne čistilne naprave do 50 PE pri pooblaščenem izvajalcu monitoringa dolžan naročiti prve meritve. Prve meritve je potrebno izvesti ne prej kot tri mesece od začetka delovanja naprave in ne pozneje kot devet […]

Splošno o čiščenju

Splošno o čiščenju V naseljih, kjer še ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja ter na območjih z redko poselitvijo, kjer izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja ni predvidena, se odpadna komunalna voda zbira in odteka v: Gospodarska javna služba Komunala Kočevje v občini Kočevje v skladu z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode […]

Obračun storitev

Obračun storitev odvajanja in čiščenja Občani plačujejo storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine Kočevje na podlagi evidenc o načinu odvajanja odpadne komunalne vode in porabljeni vodi posamezno na odjemno mesto. K storitvi se obračuna tudi omrežnina, ki je odvisna od velikosti vodomera (priključka za pitno vodo). V končni obračun je vključena tudi […]

Male komunalne čistilne naprave

Prve meritve Skladno s pravilnikom, ki določa pogoje za izpolnjevanje prvih meritev in izdelavo obratovalnega monitoringa odpadnih vod, je lastnik vgrajene male komunalne čistilne naprave do 50 PE pri pooblaščenem izvajalcu monitoringa dolžan naročiti prve meritve.  Prve meritve je potrebno izvesti ne prej kot tri mesece od začetka delovanja naprave in ne pozneje kot devet […]

Greznice

Čiščenje greznice Čiščenje greznice se lahko za odjemno mesto v občini Kočevje izvede enkrat letno brez dodatnih stroškov, saj je storitev plačana preko redne mesečne položnice. Čiščenje se izvede na željo uporabnika v dogovoru s Komunalo Kočevje. Določi se termin in čiščenje se izvede. Čiščenje na tri leta planira Komunala Kočevje in o terminu uporabnike […]

Dežurna služba

Namen dežurne službe Dežurna služba je namenjena vsem uporabnikom v občini Kočevje v primeru: Obračun opravljenih storitev izven rednega delovnega časa Storitve opravljene v času dežurstva se obračunajo skladno z veljavnim cenikom in niso vezane na obračunavanje mesečnih položnic. Za storitve opravljene v času dežurne službe je potrebno imeti poravnane vse zapadlosti z naslova mesečnih […]

Centralna čistilna naprava

Centralna čistilna naprava Naprava je namenjena prečiščevanju komunalnih in industrijskih odpadnih voda mesta Kočevje in njegove okolice. Na prečiščevanje pa se preko fekalne postaje sprejemajo tudi greznične gošče in blato malih čistilnih komunalnih naprav, nastalih na področju občin Kočevje in Kostel. Prečiščevanje oziroma čiščenje komunalne odpadne vode poteka na treh stopnjah, in sicer primarno, sekundarno […]

Okoljska dajatev

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/12 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju Uredba) se okoljska dajatev plačuje za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalnih odpadnih voda. Komunalne odpadne vode so odpadne vode, ki nastajajo v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi […]

Kanalizacija

Kanalizacijski sistem Kanalizacija je razvejan sistem vodov in objektov, ki služijo za odvod odpadne vode do čistilnih naprav in od tam naprej v odvodnik, ki je lahko reka, potok ali kanal. Kanalizacijski sistem na območju občine Kočevje poleg kanalizacijskih vodov vključuje:  Skupna dolžina kanalizacijskih vodov je cca 103.300 metrov:  Na javnem kanalizacijskem sistemu se opravljajo […]

Obračun storitev

Obračun storitev Občani plačujejo storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine Kočevje na podlagi evidenc o priključitvi na kanalski sistem in porabljeni vodi po odjemnih mestih. K storitvi se obračuna tudi omrežnina, ki je odvisna od velikosti vodomera (priključka za pitno vodo).  Storitev se obračunava za občane enkrat mesečno. V končni obračun je […]