Pogrebne storitve

Pogrebna slovesnost Komunala Kočevje je na območju občine Kočevje izvajalec pogrebnih slovesnosti, na območju ostalih občin pa izvaja pogrebno dejavnost na podlagi posebnega naročila. V sklopu pogrebnih storitev se izvaja organizacija in izvedba pogrebnih slovesnosti, pokop in prevoz pokojnika v Sloveniji, izdaja soglasja k pokopu in določi mesto pokopa. Po odločitvi o načinu in lokaciji […]

Prekop

Prekop Na zahtevo svojcev ali drugih fizičnih in pravnih oseb, ki imajo za to upravičen interes, so lahko posmrtni ostanki pokojnika izkopani in preneseni na drugo pokopališče ali v drug grob na istem pokopališču. Za prekop je potrebno pridobiti soglasje občinskega organa, vloga je dostopna na povezavi https://www.kocevje.si/objava/399291

Najem in vrste grobnih mest

Najem grobnih mest Komunala Kočevje oddaja v najem grobove na pokopališčih, ki jih ima v upravljanju, na podlagi sklenjene najemne pogodbe. Sklenitev najemne pogodbe za vsa pokopališča je treba urediti pri pogrebni službi na Mestnem pokopališču v Kočevju.Ob smrti najemnika groba se morajo dediči dogovoriti, kateri izmed njih bo prevzel pravico do najema groba. Grobno […]

O pokopališki dejavnosti

Komunala Kočevje, d.o.o. v občini Kočevje opravlja pokopališko dejavnost, ki obsega upravljanje ter urejanje pokopališč, skladno z (1) zakonodajo, ki ureja razpolaganje s stvarnim premoženjem občine in (2) zakonodajo na področju pokopališke dejavnosti. Upravljanje pokopališč obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, oddajo v najem pokopališke infrastrukture, vodenje evidenc […]

Pokopališča

Pokopališča v upravljanju Komunala Kočevje, d.o.o. ima na območju Občine Kočevje v upravljanju naslednja pokopališča: Vzdrževanje pokopališč V sklopu upravljanja pokopališč podjetje skrbi za urejanje pokopališč, kamor sodi košnja trave, sezonske zasaditve na skupnih površinah, obrezovanje drevja, urejanje poti, odvoz odpadnih nagrobnih sveč in drugih odpadkov, pluženje in posip poti, cest in parkirišč v sklopu […]

Pogrebna dejavnost

Komunala Kočevje, d.o.o. izvaja pogrebno dejavnost na celotnem območju občine Kočevje, kjer ima v upravljanju dvanajst pokopališč, ki se nahajajo v Kočevju, Dolgi vasi, Stari Cerkvi, Koprivniku, Klinji vasi, Kočevski Reki, Novih Lazih, Moravi, Vidmu, Zajčjem Polju, Polomu in v Starem Logu. Na navedenih pokopališčih se v sklopu pogrebne službe izvajajo pogrebne slovesnosti in pokopi. […]