Spoštovani uporabniki komunalnih storitev!

Obveščamo vas, da bodo s 1.1.2015 v občini Kočevje stopile v veljavo nove cene izvajanja javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter ravnanja s komunalnimi odpadki, ki so usklajene z republiško zakonodajo (Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/12 in 109/12, v nadaljevanju Uredba).

1.1.2014 je bil z Uredbo usklajen obračun storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode, pred kratkim pa je bil sprejet tudi nov način obračuna storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, ki se bo začel uporabljati s 1. januarjem 2015.

V skladu z Uredbo se morajo uporabnikom stroški ravnanja z odpadki zaračunati in pri obračunu prikazati ločeno za:

Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena iz cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitve posamezne javne službe, ki se morata za posamezno storitev uporabnikom zaračunati in pri obračunu prav tako prikazati ločeno. Cena je oblikovana na kilogram opravljene storitve, skladno s sprejetim Sklepom o določitvi cen za izvajanje javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki pa se bo v prehodnem obdobju (predvidoma do maja 2016) zaračunavalo 100 l MKO na osebo (pretvornik 12,3964 kg). Po preteku prehodnega obdobja se bo storitev zaračunavala glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza. Cena za ravnanje z odpadki tako ne bo več premo sorazmerna s številom oseb, temveč odvisna od velikosti zabojnika, ki ga uporabljate za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov ter pogostosti praznjenja tega zabojnika.
PREDLOGI uporabnikom za nižje cene v prihodnosti:
LOČEVANJE – LOČEVANJE – LOČEVANJE
Uporabniki lahko prihranijo na način, da odpadke med seboj čim bolj pravilno ločujejo in odlagajo v ustrezne zabojnike. Daleč največje stroške povzročajo mešani komunalni odpadki, za katere obdelavo in odlaganje vsi uporabniki tudi plačujemo. STROGO JE PREPOVEDANO odlagati BIOLOŠKE ODPADKE v rjav zabojnik z rjavim pokrovom za MKO (cilj: zmanjševanje teže odpeljanih MKO in nižanje stroška odlaganja), saj ti odpadki sodijo bodisi na lastni kompostnik ali v BIO zabojnik z rdečim pokrovom. Prav tako v rjav MKO zabojnik ne sodijo odpadki, ki jih lahko predelamo – embalaža, papir, kovine, steklo, … Namesto da bi ti odpadki z ločenim zbiranjem in nadaljnjo ločeno predelavo ceno zmanjševali, jo v primeru, da so odloženi med MKO, povečujejo.
ZMANJŠANJE ZABOJNIKOV NA PRIMERNO VELIKOST
V prehodnem obdobju so izenačeni vsi občani, ne glede na to ali na odjemnem mestu npr. 120l zabojnik uporablja 1 oseba ali 6 oseb, saj se plačuje ceno glede na število oseb. Po prehodnem obdobju se bo zaračunaval dejansko odpeljani volumen zabojnikov pri občanih, kar pomeni, da bi 1 oseba s 120l zabojnikom skupaj za ravnanje z odpadki plačala enako kakor 6 oseb, ki uporablja enak 120l zabojnik. Cena na občana bi bila tako v tem primeru kar 6x višja. V prehodnem obdobju se bo uporabnikom omogočil nakup manjših zabojnikov ter s tem znižanje stroškov po uveljavitvi zaračunavanja dejansko odpeljanih količin (predvidoma v mesecu maju 2016).
NADZOR NAD LOČEVANJEM in RAVNANJEM Z ODPADKI
V letu 2015 bo potekal poostren nadzor nad pravilnim ločevanjem odpadkov, vsebino posod pri uporabnikih in morebitnim odlaganjem odpadkov v naravi. Nadzor bo potekal s ciljem zmanjševanja nastalih stroškov z izboljšanjem ločenega zbiranja.

Več informacij si lahko preberete v pripetem dokumentu in ceniku storitev javnih služb ter tudi v spodnjih dokumentih.

Potrditev elaboratov za gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter ravnanja s komunalnimi odpadki

 

ODPADNE VODE:

SKLEP o določitvi cen odpadnih voda, objavljen v Uradnem listu RS, št. 97/2014

SKLEP o določitvi višine subvencioniranja cene, objavljen v Uradnem listu RS, št. 97/2014

ELABORAT_odvajanje

ELABORAT_čiščenje

 

ODPADKI:

SKLEP o določitvi cen JS ravnanja s komunalnimi odpadki, objavljen v Uradnem listu RS, št. 97/2014

SKLEP o določitvi višine subvencioniranja cene izvajanja storitve zbiranja komunalnih odpadkov, objavljen v Uradnem listu RS, št. 97/2014

ELABORAT_odpadki

preračun porazdelitve količin (sodila)

 

CENIK IN OBVESTILO:

CENIK GJS

OBVESTILO ZA UPORABNIKE

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja